Piątek, 17 listopada 2017 | data aktualizacji serwisu: 10.11.2017 | serwis wyświetlono 2179664 razy |

BIP
Numer referencyjny 428320 - 2011
Data ogłoszenia 2011-12-19 07:56
Data zakończenia 2011-12-23 00:00
Podmiot

Zduńska Wola: zamówienia na świadczenie usługi doręczania korespondencji przez pracowników Sadu Rejonowego w Zduńskiej Woli
Numer ogłoszenia: 428320 - 2011; data zamieszczenia: 15.12.2011


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy , ul. Stefana Żeromskiego 19, 98-220 Zduńska Wola, woj. łódzkie, tel. 0-43 824 18 00, faks 0-43 823 22 57.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: zamówienia na świadczenie usługi doręczania korespondencji przez pracowników Sadu Rejonowego w Zduńskiej Woli.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi doręczania korespondencji sądowej na terenie miasta Zduńska Wola i okolic. Przedmiot zamówienia został podzielony na części obejmujące następujące dzielnice, ulice, miejscowości: Część I - Szadek. Szacowany zakres zamówienia w okresie obowiązywania umowy - 4 400 szt., Część II - miasto Zduńska Wola - ulice: Gołębia, Grabowa, Iglasta, Inżynierska, Jagodowa, Jałowcowa, Jodłowa, Kręta, Łaska od nr 42, Łódzka nr 48, 50, Miła, Moniuszki, Osmolińska, Piekarska, Plac Krakowski, Poziomkowa, Przejazd, Spacerowa, Spokojna, Srebrna, Szkolna, Świerkowa, Ukośna, Westerplatte, Zielona. Szacowany zakres zamówienia w okresie obowiązywania umowy - 4 700 szt., Część III - miasto Zduńska Wola - Osiedle Południe, Osiedle Karsznice. Szacowany zakres zamówienia w okresie obowiązywania umowy - 8 000 szt., Część IV - miasto Zduńska Wola - Osiedle Zachód. Szacowany zakres zamówienia w okresie obowiązywania umowy - 8 000 szt., Część V - Zakład Karny w Sieradzu. Szacowany zakres zamówienia w okresie obowiązywania umowy - 1 800 szt..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.11.20.00-4.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że jest pracownikiem Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
oświadczenie o zatrudnieniu w Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdwola.sr.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli, 98-220 Zduńska Wola, ul. Żeromskiego 19, pokój nr 32.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.12.2011 godzina 09:00, miejsce: Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli, 98-220 Zduńska Wola, ul. Żeromskiego 19, Punkt przyjęć interesantów.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

[Powrót do głównej strony]

Pliki do pobrania

1. SWIZ dor_korespondencji 2012.pdf
wokanda | mapa strony | polityka prywatności | kontakt z administratorem serwisu