Piątek, 17 listopada 2017 | data aktualizacji serwisu: 10.11.2017 | serwis wyświetlono 2179661 razy |

BIP
Numer referencyjny 342786 - 2010
Data ogłoszenia 2010-10-25 09:18
Data zakończenia 2010-12-30 00:00
Podmiot
 

  

Zduńska Wola, dnia 04.11.2010 r.

Nr sprawy: 01/PN/SF/2010

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

               

            Zamawiający - Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym poniżej 125.000 euro „na usługi ochrony fizycznej mienia i osób, obsługi portierni, szatni oraz centrali telefonicznej"  w obiekcie Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli przy ul. Żeromskiego 19 - została wybrana jako najkorzystniejsza, oferta Wykonawcy:

 

Ekotrade Sp. z o.o., 00-850 Warszawa, ul. Prosta 2/14

Przedstawicielstwo: 90-608 Łódź, ul. Wólczańska 55/59

 

Uzasadnienie wyboru

 

                Zamawiający przy dokonaniu oceny ofert kierował się kryteriami: najniższej ceny i doświadczenia. Wybraną ofertą była oferta, która uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów według przyjętych kryteriów. Jednocześnie wybrana oferta była ofertą prawidłową, albowiem nie zaistniała żadna z przesłanek art. 89 pzp.

 

Informacja o odrzuceniu ofert

 

Zamawiający w trakcie postępowania nie odrzucił żadnej z ofert.

 

Informacja o wykluczeniu wykonawców

 

Zamawiający w trakcie postępowania nie wykluczył żadnego z wykonawców.

 

Informacja o zawarciu umowy

 

Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem. W przypadku, gdy wykonawca nie otrzyma zawiadomienia faksem termin zawarcia umowy będzie nie krótszy niż 10 dni od daty nadania niniejszego zawiadomienia w inny sposób niż faksem.

 

 

Kierownik Finansowy

Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli

 

Damian Szczepaniak

 

 

Załącznik: Tabela - Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert, zawierająca punktację przyznaną oferentom w kryteriach cena i doświadczenie

Otrzymują: wszyscy wykonawcy, którzy złożyli oferty - wskazani w załączniku

 

Tabela: Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert, zawierająca punktację przyznaną oferentom w kryteriach cena i doświadczenie

 

Nazwa zamówienia: przetarg nieograniczony poniżej 125.000 euro „na usługi ochrony fizycznej mienia i osób, obsługi portierni, szatni oraz centrali telefonicznej"

 

Nr sprawy: 01/PN/SF/2010

 

 

Nr oferty

 

Nazwa i adres Wykonawcy

Ilość pkt. w kryterium cena

Ilość pkt. w kryterium doświadczenie

Łączna punktacja

 

1

 

AUH Grupa „Ochrona" A. Staliński i wspólnicy Sp. J. Z.P.Ch., 93 - 176 Łódź, ul. Suwalska 29

84

4

88

2

 

Towarzystwo Inwestycyjno - Kapitałowe Transfer S.A., 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Zielona 7

82

7

89

3

 

„TUTOR" Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej,  96-500 Sochaczew, ul. Reymonta 32

92

9

101

4

 

Agencja Ochrony "TOM-SEKRET" Sp. z o.o., 90-103 Łódź, ul. Piotrkowska 94

88

12

100

5

 

MULTISERVICE Sp. z o.o., 09-400 Płock,                  ul. Medyczna 8

100

8

108

6

 

Security Complex Services - Jerzy Dołęga, 92-318 Łódź, Al. Piłsudskiego 135 lok.208

80

4

84

7

 

MM Service Security Sp. z o.o., 93-408 Łódź, ul. 3-go Maja 64/66

91

12

103

8

 

Ekotrade Sp. z o.o., 00-850 Warszawa,                     ul. Prosta 2/14

94

16

110

9

 

Przedsiębiorstwo Usługowe „ROKA" Zakład Pracy Chronionej mgr Andrzej Ireneusz Kantorski, 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Polna 14

82

6

88

           

 

 

 

Zduńska Wola: zamówienie na świadczenie usługi ochrony fizycznej mienia i osób, obsługi portierni, szatni oraz centrali telefonicznej
Numer ogłoszenia: 342786 - 2010; data zamieszczenia: 22.10.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy , ul. Stefana Żeromskiego 19, 98-220 Zduńska Wola, woj. łódzkie, tel. 0-43 824 18 00, faks 0-43 823 22 57.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: zamówienie na świadczenie usługi ochrony fizycznej mienia i osób, obsługi portierni, szatni oraz centrali telefonicznej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi ochrony fizycznej mienia i osób, obsługi portierni, szatni oraz centrali telefonicznej w obiekcie Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli ul. Żeromskiego 19. Zamówienie obejmuje usługi ochrony fizycznej mienia i osób, obsługi portierni, szatni oraz centrali telefonicznej w budynku Sądu usytuowanym w Zduńskiej Woli przy ul. Żeromskiego 19, przy czym: 1) usługi obsługi portierni, szatni i centrali telefonicznej - wykonywane będą w wydzielonym do tego celu pomieszczeniu przez jednego pracownika w godzinach pracy Sądu, 2) ochrona w budynku - wykonywana będzie przez trzech pracowników ochrony w godzinach pracy Sądu, 3) ochrona budynku - wykonywana będzie przez jednego pracownika ochrony poza godzinami pracy Sądu..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4, 93.34.11.20-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów oraz zostanie dokonana na zasadzie spełnia albo nie spełnia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów oraz zostanie dokonana na zasadzie spełnia albo nie spełnia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów oraz zostanie dokonana na zasadzie spełnia albo nie spełnia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów oraz zostanie dokonana na zasadzie spełnia albo nie spełnia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów oraz zostanie dokonana na zasadzie spełnia albo nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 86
 • 2 - Doświadczenie wykonawcy w zakresie bezpośredniej ochrony fizycznej - 14

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.zdwola.sr.gov.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli ul. Żeromskiego 19 98-220 Zduńska Wola Pokój nr 32.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.11.2010 godzina 11:00, miejsce: Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli ul. Żeromskiego 19 98-220 Zduńska Wola Pokój nr 32.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

Odpowiedź na zapytanie

Zgodnie art. 38 ust. 2 ustawy z dn.  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

___________________________________________________________________________

 

Zduńska Wola, dn. 29.10.2010 r.

 

Zamawiający:

SĄD REJONOWY W ZDUŃSKIEJ WOLI

ul. Żeromskiego 19

98-220 Zduńska Wola

 

 

 

Przetarg nieograniczony

„na usługi ochrony fizycznej mienia i osób, obsługi portierni, szatni oraz centrali telefonicznej"

Zapytania z dnia 28.10.2010 r.

 

„W treści SIWZ zamawiający zawarł zapis, iż usługa obsługi szatni [...] ma być świadczona „w godzinach pracy sądu"? Jakie godziny są godzinami pracy sądu? Prosimy o podanie wymiaru godzin, w jakich ma być świadczona usługa?"

 

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisem w punkcie 6.5. SIWZ „Pracowników Zamawiającego obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy - od poniedziałku do piątku. Godziny pracy: w poniedziałki od godz. 7.30 do godz. 18.00, od wtorku do piątku od godz. 7.30 do godz. 15.30".

W związku z powyższym czas pracy Sądu jest tożsamy z godzinami pracy pracowników zamawiającego, których obowiązuje ww. zakres wymiaru godzin. Zgodnie z zapisem zawartym w punkcie 2.1.1. SIWZ „usługi obsługi portierni, szatni i centrali telefonicznej - wykonywane będą w wydzielonym do tego celu pomieszczeniu przez jednego pracownika w godzinach pracy Sądu".

 

 

„Czy zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy w związku ze zmianą stawki podatku VAT?"

 

Odpowiedź:

Zgodnie ze stanowiskiem zawartym w internetowym Serwisie Informacyjnym - Portalu Centralnym Urzędu Zamówień Publicznych w artykule pt. Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego w związku z ustawową zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT)", data publikacji: 2010-10-14, zamawiający w przypadku zmiany stawki podatku VAT (np. podwyższeniu o 1 %) może wprowadzić odpowiednią zmianę treści umowy nie zaburzając w ten sposób równowagi ekonomicznej stron takiej umowy na korzyść wykonawcy i w konsekwencji nie stanowi ona zmiany istotnej w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy PZP.

 

                                                       [Powrót do głównej strony]

 

 

Pliki do pobrania

1. SWIZ-ochrona 2010.pdf
2. Zał 1 Oferta ochrona.pdf
3. Zał 2 Oświadczenie wzór.pdf
4. Zał 3 wzór umowy ochrona.pdf
5. Zawiadowienie o wyborze oferty .pdf
wokanda | mapa strony | polityka prywatności | kontakt z administratorem serwisu