Piątek, 17 listopada 2017 | data aktualizacji serwisu: 10.11.2017 | serwis wyświetlono 2179659 razy |

BIP
Numer referencyjny 01/PN/SF/09
Data ogłoszenia 2009-09-16 21:50
Data zakończenia 2009-10-07 00:00
Podmiot

 

 Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 328218-2009 z dnia 2009-09-22 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Zduńska Wola


 Zduńska Wola: Zamówienie na świadczenie usług ochrony fizycznej mienia i osób, obsługi portierni, szatni oraz centrali telefonicznej
Numer ogłoszenia: 327682 - 2009; data zamieszczenia: 22.09.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy , ul. Stefana Żeromskiego 19, 98-220 Zduńska Wola, woj. łódzkie, tel. 0-43 824 18 00, faks 0-43 823 22 57.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www. zdwola.sr.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamówienie na świadczenie usług ochrony fizycznej mienia i osób, obsługi portierni, szatni oraz centrali telefonicznej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są usługi ochrony fizycznej mienia i osób, obsługi portierni, szatni oraz centrali telefonicznej w obiekcie Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli ul. Żeromskiego 19. 2. Zamówienie obejmuje usługi ochrony fizycznej mienia i osób, obsługi portierni, szatni oraz centrali telefonicznej w budynku Sądu usytuowanym w Zduńskiej Woli przy ul. Żeromskiego 19, przy czym: a) usługi obsługi portierni, szatni i centrali telefonicznej - wykonywane będą w wydzielonym do tego celu pomieszczeniu przez jednego pracownika w godzinach pracy Sądu, b) ochrona w budynku - wykonywana będzie przez trzech pracowników ochrony w godzinach pracy Sądu, c) ochrona budynku - wykonywana będzie przez jednego pracownika ochrony poza godzinami pracy Sądu.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4, 93.34.11.20-2.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.01.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonywali usługi ochrony mienia i osób na rzecz podmiotów prowadzących działalność zbliżoną do działalności Zamawiającego, oraz załączą dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie; 1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. 2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2.1. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w pkt. 1.1. na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów szczegółowo opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a żądanych przez Zamawiającego. 2.2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: Wykonawca spełnia albo nie spełnia poszczególne warunki..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy. Oryginał oświadczenia podpisany przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki, wymagane jest posiadanie koncesji oraz zatrudnianie pracowników ochrony w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa regulujących kwestię świadczenia usług ochrony osób i mienia. Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę następujących dokumentów: 2.1. aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2.2. koncesji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia, 2.3. licencji potwierdzających wymagania kwalifikacyjne pracowników ochrony przewidzianych przez Wykonawcę do wykonywania pracy w obiektach Zamawiającego. 3. W celu potwierdzenia spełnienia warunków, Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (lub jest w trakcie wykonywania) co najmniej trzech zamówień o podobnym charakterze co przedmiot niniejszego postępowania, o wartości minimum 100.000,00 zł brutto każde - w obiektach użyteczności publicznej. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę następujących dokumentów: 3.1. wykaz wykonanych usług bezpośredniej ochrony fizycznej (co najmniej trzy), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców usług oraz dokumenty (np. referencje, opinie) potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie, 3.2. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania Zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności; pracownicy przewidziani do realizacji Zamówienia powinni być zatrudnieni u Wykonawcy na podstawie umowy o pracę, cechować się bardzo dobrymi warunkami fizycznymi i wysoką kulturą osobistą. 4. Do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca przedstawi także następujące dokumenty: 4.1. polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej wraz z dowodem zapłaty składki z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia (minimalna suma ubezpieczenia 100 tys. zł), 4.2. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 4.3. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 4.4. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego (w przypadku spółki jawnej zaświadczenie z urzędu skarbowego powinno być wystawione na spółkę) oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia, czyli w szczególności spółki cywilne i konsorcja, dokumenty wymienione w niniejszym rozdziale: 1) w pkt 1., 2., 4., składa każdy z Wykonawców oddzielnie, 2) w pkt 3., muszą potwierdzać spełnienie odpowiednich warunków łącznie przez wszystkich Wykonawców tzn. warunek może być spełniony przez jeden podmiot (samodzielnie) albo przez dwa lub większą liczbę podmiotów (łącznie). 6. Forma dokumentów: 1) oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1., jest składane w formie oryginału, 2) pozostałe dokumenty, o których mowa w pkt.. 2., 3. i 4., są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. (do wyboru Wykonawcy - oryginał nie jest wymagany), 3) dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 

  • 1 - Cena - 86
  • 2 - Doświadczenie Wykonawcy w zakresie bezpośredniej ochrony fizycznej - 14

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdwola.sr.gov.pl/bip/01-pn-sf-09-5.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli 98-220 Zduńska Wola ul. Żeromskiego 19 Pokój nr 32.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.10.2009 godzina 11:00, miejsce: Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli 98-220 Zduńska Wola ul. Żeromskiego 19 Pokój nr 32.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 327682-2009 z dnia 2009-09-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Zduńska Wola
1. Przedmiotem zamówienia są usługi ochrony fizycznej mienia i osób, obsługi portierni, szatni oraz centrali telefonicznej w obiekcie Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli ul. Żeromskiego 19. 2. Zamówienie obejmuje usługi ochrony fizycznej...
Termin składania ofert: 2009-10-07


Numer ogłoszenia: 328218 - 2009; data zamieszczenia: 22.09.2009

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 327682 - 2009 data 22.09.2009 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy, ul. Stefana Żeromskiego 19, 98-220 Zduńska Wola, woj. łódzkie, tel. 0-43 824 18 00, fax. 0-43 823 22 57.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

·         Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: nagłówek. ·         W ogłoszeniu jest: Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe. ·         W ogłoszeniu powinno być: Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Pliki do pobrania

1. Zal1OfertaOchrona.rtf
2. Zal2OSWIADCZENIEwzor.rtf
3. Zal3wzorUmowyOchrona.doc
4. SWIZ-ochrona1 2009.rtf
5. Odpowiedź na zapytanie.pdf
wokanda | mapa strony | polityka prywatności | kontakt z administratorem serwisu