Przedmiot działalności

Do zakresu właściwości funkcjonalnej Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli należy rozpoznawanie w I instancji spraw z zakresu:

  • prawa cywilnego przez I Wydział Cywilny,
  • prawa karnego przez II Wydział Karny,
  • prawa rodzinnego i opiekuńczego, dotyczących demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, dotyczących leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych, należących do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych przepisów przez III Wydział Rodzinny i Nieletnich,
  • prawa pracy przez IV Wydział Pracy,

oraz

  • prowadzenie ksiąg wieczystych oraz innych spraw cywilnych z zakresu postępowania wieczystoksięgowego przez V Wydział Ksiąg Wieczystych,
  • wykonywanie zadań zleconych w sprawach rodzinnych i nieletnich oraz w sprawach karnych i w sprawach o wykroczenia przez Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej.