ELEKTRONICZNE POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze przewidziane jest dla roszczeń pieniężnych dochodzonych w trybie przepisów rozdziału 3; działu V tytułu VII księgi pierwszej części pierwszej Kodeksu postępowania cywilnego. Elektroniczne postępowanie upominawcze zostało wprowadzone jako odrębne postępowanie, mające charakter wezwania do zapłaty w sprawach, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego.
Nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym ma postać wyłącznie elektroniczną i jest dostępny w systemie teleinformatycznym e-Sądu

 

Klauzula wykonalności wydana w elektronicznym postępowaniu upominawczym ma postać wyłącznie elektroniczną i jest dostępna zawsze wraz z nakazem zapłaty, do którego została wydana, w systemie teleinformatycznym e-Sądu

 

Elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU) obsługuje XVI Wydział Cywilny Sądu Rejonowego w Lublinie, system dostępny na stronie sądu służy do:
wnoszenia pozwów o zapłatę w formie elektronicznej
elektronicznej komunikacji stron postępowania z sądem poprzez wnoszenie pism procesowych w postaci elektronicznej i odbiór doręczeń elektronicznych
uzyskiwania wglądu do elektronicznych akt sprawy
weryfikacji treści elektronicznych nakazów zapłaty i klauzul wykonalności

 


Przejdź do strony e-Sądu