Informacje prasowe

Informacje prasowe

Zduńska Wola: Świadczenie usług pocztowych dla Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli w zakresie przyjmowania, odbierania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich zwrotów
Numer ogłoszenia: 31708 - 2011; data zamieszczenia: 28.02.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy, ul. Stefana Żeromskiego 19, 98-220 Zduńska Wola, woj. łódzkie, tel. 0-43 824 18 00, faks 0-43 823 22 57.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług pocztowych dla Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli w zakresie przyjmowania, odbierania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich zwrotów.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług pocztowych dla Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli w zakresie przyjmowania, odbierania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich zwrotów.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.11.00.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE·         Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.02.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:·         Poczta Polska S.A. Centrum Poczty Region Handlowy w Łodzi, Al. Włókniarzy 227, 90-900 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 250000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ·         Cena wybranej oferty: 250000,00·         Oferta z najniższą ceną: 250000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 250000,00·         Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę·        
1. Podstawa prawnaPostępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.·        
2. Uzasadnienia wyboru trybuNależy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.Zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159 z późn. zm.) wykonawca na dzień przeprowadzonych negocjacji jest jedynym operatorem publicznym świadczącym usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym polegające na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek o masie nieprzekraczającej granicy wagowej 50 gram, stąd na zasadzie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) uzasadniony jest tryb udzielenia zamówienia z wolnej ręki po negocjacjach, gdyż usługi te mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych

Rejestr zmian dla: Informacje prasowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli
Wytworzył:
Sławomir Górny - Prezes Sądu Rejonowego
Opublikował:
Krzysztof Tokaj - Informatyk
Dokument z dnia:
2011-03-08
Publikacja w dniu:
2011-03-08
Opis zmiany:
b/d