Podstawa prawna

Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli jest państwową jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.
Został powołany z dniem 1 listopada 1984r. Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 1984r. (Dz.U.Nr 52 poz.271 zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości), oraz działa w oparciu o:

  • Ustawę z dnia 2 kwietnia 1997 r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2018, poz. 23 ze zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2316).
  • Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. - w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Spr. Nr 5, poz.22 z póź. zm.)
  • Ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.).

Rejestr zmian dla: Podstawa prawna