Elektroniczna Skrzynka Podawcza

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Informujemy, że zgodnie z Ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 17 lutego 2005 r. (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 750, ze zm.) oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym z dnia 29 września 2005 r. (Dz.U. Nr 200, poz. 1651) od 1 maja 2008 r. możliwe jest doręczanie dokumentów elektronicznych do Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) dostępnej pod adresem:

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli

W celu doręczenia dokumentu elektronicznego do Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli niezbędne jest posiadanie:

  • konta użytkownika na platformie ePUAP (konto bezpłatne)
  • bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym.

Formularz ogólny dostępny jest z poziomu platformy ePUAP w menu "Katalog usług". Załączniki do formularza ogólnego mogą stanowić dowolne dokumenty z zachowaniem formatów elektronicznych zgodnych z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 212, poz. 1766). Akceptowanymi przez Sąd Rejonowy w Sieradzu formatami elektronicznymi są: .txt, .rtf, .pdf, .doc, OpenDocumentFormat, .jpg, .gif, .tif (.tiff), .png, .zip, oraz .rar. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone. Przed wysłaniem wszystkie dokumenty muszą być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym certyfikatem kwalifikowanym, który można uzyskać w jednym z trzech centrów certyfikacji:

  • PCC CERTUM - Unizeto Technologies
  • SZAFIR - Krajowa Izba Rozliczeniowa 
  • PCCE Sigillum - Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych

Pełna funkcjonalność Elektronicznej Skrzynki Podawczej zostanie udostępniona z chwilą opracowania formularzy przez Ministerstwo Sprawiedliwość, których wzory znajdują się na stronie Ministerstwa.