Poniedziałek, 20 listopada 2017 | data aktualizacji serwisu: 10.11.2017 | serwis wyświetlono 2180689 razy |

BIP

Wersje Archiwalne Artykułu: INFORMACJE PRASOWE

Zduńska Wola: Świadczenie usług pocztowych dla Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli w zakresie przyjmowania, odbierania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich zwrotów
Numer ogłoszenia: 31708 - 2011; data zamieszczenia: 28.02.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy, ul. Stefana Żeromskiego 19, 98-220 Zduńska Wola, woj. łódzkie, tel. 0-43 824 18 00, faks 0-43 823 22 57.I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług pocztowych dla Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli w zakresie przyjmowania, odbierania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich zwrotów.II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług pocztowych dla Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli w zakresie przyjmowania, odbierania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich zwrotów.II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.11.00.00-0.SEKCJA III: PROCEDURAIII.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej rękiIII.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE·         Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nieSEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIAIV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.02.2011.IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:·         Poczta Polska S.A. Centrum Poczty Region Handlowy w Łodzi, Al. Włókniarzy 227, 90-900 Łódź, kraj/woj. łódzkie. IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 250000,00 PLN.IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ·         Cena wybranej oferty: 250000,00·         Oferta z najniższą ceną: 250000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 250000,00·         Waluta: PLN.ZAŁĄCZNIK IUzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę·         1. Podstawa prawnaPostępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.·         2. Uzasadnienia wyboru trybuNależy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.Zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159 z późn. zm.) wykonawca na dzień przeprowadzonych negocjacji jest jedynym operatorem publicznym świadczącym usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym polegające na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek o masie nieprzekraczającej granicy wagowej 50 gram, stąd na zasadzie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) uzasadniony jest tryb udzielenia zamówienia z wolnej ręki po negocjacjach, gdyż usługi te mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych [Powrót do głównej strony]

 

 

Zduńska Wola, dnia 17.01.2011 r.

Nr sprawy: 02/ZC/SF/2011

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

                Zamawiający - Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych informuje, że w zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie zapytania o cenę na świadczenie usługi sprzątania wewnętrznego, odśnieżania i usuwania oblodzeń w Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli, przy ul. Żeromskiego 19 - została wybrana jako najkorzystniejsza, oferta Wykonawcy:

 

INWEMER SYSTEM sp. z o.o., 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Sulejowska 45

 

Uzasadnienie wyboru

 

                Zamawiający przy dokonaniu oceny ofert kierował się kryterium najniższej ceny. Wybraną ofertą była oferta, która przedstawiła najkorzystniejszą cenę. Jednocześnie wybrana oferta była ofertą prawidłową, albowiem nie zaistniała żadna z przesłanek art. 89 pzp.

 

Informacja o odrzuceniu ofert

 

Zamawiający w trakcie postępowania nie odrzucił żadnej z ofert.

 

Informacja o wykluczeniu wykonawców

 

Zamawiający w trakcie postępowania nie wykluczył żadnego z wykonawców.

 

Informacja o zawarciu umowy

 

Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem. W przypadku, gdy wykonawca nie otrzyma zawiadomienia faksem termin zawarcia umowy będzie nie krótszy niż 10 dni od daty nadania niniejszego zawiadomienia w inny sposób niż faksem.

 

 

Kierownik Finansowy

Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli

 

Damian Szczepaniak

 

 

Załącznik: Tabela - Streszczenie złożonych ofert, zawierające proponowane przez poszczególnych oferentów ceny

Otrzymują: wszyscy wykonawcy, którzy złożyli oferty - wskazani w załączniku

 

 

 

Tabela: Streszczenie złożonych ofert, zawierające proponowane przez poszczególnych oferentów ceny

 

Nazwa zamówienia: postępowanie w trybie zapytania o cenę na świadczenie usługi sprzątania wewnętrznego, odśnieżania i usuwania oblodzeń w Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli.

 

Nr sprawy: 02/ZC/SF/2011

 

 

Nr oferty

 

Nazwa i adres Wykonawcy

Proponowana cena

 

1

 

INWEMER SYSTEM sp. z o.o., 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Sulejowska 45

189 864,00

2

 

Przedsiębiorstwo Usługowe ROKA Zakład Pracy Chronionej mgr Andrzej Ireneusz Kantorski,          97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Polna 14

224 115,84

 

 

 

 

Zduńska Wola, dnia 17.01.2011 r.

Nr sprawy: 02/ZC/SF/2011

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

                Zamawiający - Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych informuje, że w zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie zapytania o cenę na świadczenie usługi sprzątania wewnętrznego, odśnieżania i usuwania oblodzeń w Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli, przy ul. Żeromskiego 19 - została wybrana jako najkorzystniejsza, oferta Wykonawcy:

 

INWEMER SYSTEM sp. z o.o., 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Sulejowska 45

 

Uzasadnienie wyboru

 

                Zamawiający przy dokonaniu oceny ofert kierował się kryterium najniższej ceny. Wybraną ofertą była oferta, która przedstawiła najkorzystniejszą cenę. Jednocześnie wybrana oferta była ofertą prawidłową, albowiem nie zaistniała żadna z przesłanek art. 89 pzp.

 

Informacja o odrzuceniu ofert

 

Zamawiający w trakcie postępowania nie odrzucił żadnej z ofert.

 

Informacja o wykluczeniu wykonawców

 

Zamawiający w trakcie postępowania nie wykluczył żadnego z wykonawców.

 

Informacja o zawarciu umowy

 

Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem. W przypadku, gdy wykonawca nie otrzyma zawiadomienia faksem termin zawarcia umowy będzie nie krótszy niż 10 dni od daty nadania niniejszego zawiadomienia w inny sposób niż faksem.

 

 

Kierownik Finansowy

Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli

 

Damian Szczepaniak

 

 

Załącznik: Tabela - Streszczenie złożonych ofert, zawierające proponowane przez poszczególnych oferentów ceny

Otrzymują: wszyscy wykonawcy, którzy złożyli oferty - wskazani w załączniku

 

 

 

Tabela: Streszczenie złożonych ofert, zawierające proponowane przez poszczególnych oferentów ceny

 

Nazwa zamówienia: postępowanie w trybie zapytania o cenę na świadczenie usługi sprzątania wewnętrznego, odśnieżania i usuwania oblodzeń w Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli.

 

Nr sprawy: 02/ZC/SF/2011

 

 

Nr oferty

 

Nazwa i adres Wykonawcy

Proponowana cena

 

1

 

INWEMER SYSTEM sp. z o.o., 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Sulejowska 45

189 864,00

2

 

Przedsiębiorstwo Usługowe ROKA Zakład Pracy Chronionej mgr Andrzej Ireneusz Kantorski,          97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Polna 14

224 115,84

 

 

 

 

Zduńska Wola, dnia 17.01.2011 r.

Nr sprawy: 02/ZC/SF/2011

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

                Zamawiający - Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych informuje, że w zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie zapytania o cenę na świadczenie usługi sprzątania wewnętrznego, odśnieżania i usuwania oblodzeń w Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli, przy ul. Żeromskiego 19 - została wybrana jako najkorzystniejsza, oferta Wykonawcy:

 

INWEMER SYSTEM sp. z o.o., 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Sulejowska 45

 

Uzasadnienie wyboru

 

                Zamawiający przy dokonaniu oceny ofert kierował się kryterium najniższej ceny. Wybraną ofertą była oferta, która przedstawiła najkorzystniejszą cenę. Jednocześnie wybrana oferta była ofertą prawidłową, albowiem nie zaistniała żadna z przesłanek art. 89 pzp.

 

Informacja o odrzuceniu ofert

 

Zamawiający w trakcie postępowania nie odrzucił żadnej z ofert.

 

Informacja o wykluczeniu wykonawców

 

Zamawiający w trakcie postępowania nie wykluczył żadnego z wykonawców.

 

Informacja o zawarciu umowy

 

Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem. W przypadku, gdy wykonawca nie otrzyma zawiadomienia faksem termin zawarcia umowy będzie nie krótszy niż 10 dni od daty nadania niniejszego zawiadomienia w inny sposób niż faksem.

 

 

Kierownik Finansowy

Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli

 

Damian Szczepaniak

 

 

Załącznik: Tabela - Streszczenie złożonych ofert, zawierające proponowane przez poszczególnych oferentów ceny

Otrzymują: wszyscy wykonawcy, którzy złożyli oferty - wskazani w załączniku

 

 

 

Tabela: Streszczenie złożonych ofert, zawierające proponowane przez poszczególnych oferentów ceny

 

Nazwa zamówienia: postępowanie w trybie zapytania o cenę na świadczenie usługi sprzątania wewnętrznego, odśnieżania i usuwania oblodzeń w Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli.

 

Nr sprawy: 02/ZC/SF/2011

 

 

Nr oferty

 

Nazwa i adres Wykonawcy

Proponowana cena

 

1

 

INWEMER SYSTEM sp. z o.o., 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Sulejowska 45

189 864,00

2

 

Przedsiębiorstwo Usługowe ROKA Zakład Pracy Chronionej mgr Andrzej Ireneusz Kantorski,          97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Polna 14

224 115,84

 

 

 

Zduńska Wola, dnia 17.01.2011 r. Nr sprawy: 02/ZC/SF/2011  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY                 Zamawiający – Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych informuje, że w zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie zapytania o cenę na świadczenie usługi sprzątania wewnętrznego, odśnieżania i usuwania oblodzeń w Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli, przy ul. Żeromskiego 19 – została wybrana jako najkorzystniejsza, oferta Wykonawcy: INWEMER SYSTEM sp. z o.o., 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Sulejowska 45 Uzasadnienie wyboru                 Zamawiający przy dokonaniu oceny ofert kierował się kryterium najniższej ceny. Wybraną ofertą była oferta, która przedstawiła najkorzystniejszą cenę. Jednocześnie wybrana oferta była ofertą prawidłową, albowiem nie zaistniała żadna z przesłanek art. 89 pzp.  Informacja o odrzuceniu ofert Zamawiający w trakcie postępowania nie odrzucił żadnej z ofert.  Informacja o wykluczeniu wykonawców Zamawiający w trakcie postępowania nie wykluczył żadnego z wykonawców. Informacja o zawarciu umowy Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem. W przypadku, gdy wykonawca nie otrzyma zawiadomienia faksem termin zawarcia umowy będzie nie krótszy niż 10 dni od daty nadania niniejszego zawiadomienia w inny sposób niż faksem.  Kierownik FinansowySądu Rejonowego w Zduńskiej Woli Damian Szczepaniak  Załącznik: Tabela - Streszczenie złożonych ofert, zawierające proponowane przez poszczególnych oferentów cenyOtrzymują: wszyscy wykonawcy, którzy złożyli oferty – wskazani w załączniku   Tabela: Streszczenie złożonych ofert, zawierające proponowane przez poszczególnych oferentów ceny  Nazwa zamówienia: postępowanie w trybie zapytania o cenę na świadczenie usługi sprzątania wewnętrznego, odśnieżania i usuwania oblodzeń w Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli. Nr sprawy: 02/ZC/SF/2011 
 Nr oferty  Nazwa i adres Wykonawcy Proponowana cena
 1  INWEMER SYSTEM sp. z o.o., 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Sulejowska 45 189 864,00
2  Przedsiębiorstwo Usługowe ROKA Zakład Pracy Chronionej mgr Andrzej Ireneusz Kantorski,          97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Polna 14 224 115,84
   

TYDZIEŃ POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW"

W DNIACH 22 - 26 LUTEGO 2010R

WSZELKICH INFORMACJI l PORAD BĘDĄ UDZIELAĆ KURATORZY ZAWODOWI ORAZ PRZEDSTAWICIELE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

W SADZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI POK. 34 (l PIĘTRO)

PONIEDZIAŁEK 22.02.2010R.

Godz. 9.00-15.00

Kurator specjalista  Wanda Muchowska
Starszy kurator zawodowy  Ewa Mietczarek - Sójka

Godz. 12.00-15.00

Zofia Tarczyńska Pracownik socjalny PCPR

 

WTOREK 23.02.2010R

Godz. 9.00-15.00

 

Kurator specjalista  Krystyna Szlęzak
Kurator specjalista  Grażyna Józiak

Godz. 12.00-15.00
Elżbieta Stępniak  Specjalista ds. socjalnych MOPS
Punkt
Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie

 

ŚRODA 24.02.2010R.

Godz. 9.00-15.00

Kurator specjalista  Krystyna Szlęzak
Starszy kurator zawodowy  Małgorzata Niedźwiedzka

Godz. 12.00-15.00
Halina Szremska 
Przewodnicząca KomisjiPrzeciwalkoholowejMOPS
Wanda Kochelska  Stowarzyszenie KlubuAbstynenta Wola"

 

CZWARTEK 25.02.2010R.

Godz. 9.00-15.00

Starszy kurator zawodowy  Marzena Skowrońska
Starszy kurator zawodowy  Elżbieta Kaniecka

Godz. 12.00-15.00
Urszula Krysztofiak
Specjalista ds. socjalnych MOPS
Punkt Konsultacyjny
ds. Przemocy w Rodzinie

 

PIĄTEK 26.02.2010R

Godz. 9.00-15.00

Kurator zawodowy  Monika Piorek - Stępień
Starszy kurator zawodowy  Monika Wika

Godz. 12.00-15.00
Piotr Kociubi
ński  Terapeuta Centrum Profilaktyki
i Terapii
Uzależnień Progres"
  

TYDZIEŃ POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW"

W DNIACH 22 - 26 LUTEGO 2010R

WSZELKICH INFORMACJI l PORAD BĘDĄ UDZIELAĆ KURATORZY ZAWODOWI ORAZ PRZEDSTAWICIELE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

W SADZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI POK. 34 (l PIĘTRO)

PONIEDZIAŁEK 22.02.2010R.

Godz. 9.00-15.00

Kurator specjalista  Wanda Muchowska
Starszy kurator zawodowy  Ewa Mietczarek - Sójka

Godz. 12.00-15.00

Zofia Tarczyńska Pracownik socjalny PCPR

 

WTOREK 23.02.2010R

Godz. 9.00-15.00

 

Kurator specjalista  Krystyna Szlęzak
Kurator specjalista  Grażyna Józiak

Godz. 12.00-15.00
Elżbieta Stępniak  Specjalista ds. socjalnych MOPS
Punkt
Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie

 

ŚRODA 24.02.2010R.

Godz. 9.00-15.00

Kurator specjalista  Krystyna Szlęzak
Starszy kurator zawodowy  Małgorzata Niedźwiedzka

Godz. 12.00-15.00
Halina Szremska 
Przewodnicząca KomisjiPrzeciwalkoholowejMOPS
Wanda Kochelska  Stowarzyszenie KlubuAbstynenta Wola"

 

CZWARTEK 25.02.2010R.

Godz. 9.00-15.00

Starszy kurator zawodowy  Marzena Skowrońska
Starszy kurator zawodowy  Elżbieta Kaniecka

Godz. 12.00-15.00
Urszula Krysztofiak
Specjalista ds. socjalnych MOPS
Punkt Konsultacyjny
ds. Przemocy w Rodzinie

 

PIĄTEK 26.02.2010R

Godz. 9.00-15.00

Kurator zawodowy  Monika Piórek - Stępień
Starszy kurator zawodowy  Monika Wika

Godz. 12.00-15.00
Piotr Kociubi
ński  Terapeuta Centrum Profilaktyki
i Terapii
Uzależnień Progres"
  

TYDZIEŃ POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW"

W DNIACH 22 - 26 LUTEGO 2010R

WSZELKICH INFORMACJI l PORAD BĘDĄ UDZIELAĆ KURATORZY ZAWODOWI ORAZ PRZEDSTAWICIELE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

W SADZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI POK. 34 (l PIĘTRO)

PONIEDZIAŁEK 22.02.2010R.

Godz. 9.00-15.00

Kurator specjalista Wanda Muchowska
Starszy kurator zawodowy Ewa Mietczarek - Sójka

Godz. 12.00-15.00 Zofia TarczyńskaPracownik socjalny PCPR

 

WTOREK 23.02.2010R

Godz. 9.00-15.00

 

Kurator specjalista Krystyna Szlęzak
Kurator specjalista Grażyna Józiak

Godz. 12.00-15.00
Elżbieta Stępniak Specjalista ds. socjalnych MOPS
Punkt
Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie

 

ŚRODA 24.02.2010R.

Godz. 9.00-15.00

Kurator specjalista Krystyna Szlęzak
Starszy kurator zawodowy Małgorzata Niedźwiedzka

Godz. 12.00-15.00
Halina Szremska
Przewodnicząca KomisjiPrzeciwalkoholowejMOPS
Wanda KochelskaStowarzyszenie KlubuAbstynenta Wola"

 

CZWARTEK 25.02.2010R.

Godz. 9.00-15.00

Starszy kurator zawodowy Marzena Skowrońska
Starszy kurator zawodowy Elżbieta Kaniecka

Godz. 12.00-15.00
Urszula Krysztofiak

Specjalista ds. socjalnych MOPS
Punkt Konsultacyjny
ds. Przemocy w Rodzinie

 

PIĄTEK 26.02.2010R

Godz. 9.00-15.00

Kurator zawodowy Monika Piórek - Stępień
Starszy kurator zawodowy Monika Wika

Godz. 12.00-15.00
Piotr Kociubi
ńskiTerapeuta Centrum Profilaktyki
i Terapii
Uzależnień Progres"
  

TYDZIEŃ POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW"

W DNIACH 22 - 26 LUTEGO 2010R

WSZELKICH INFORMACJI l PORAD BĘDĄ UDZIELAĆ KURATORZY ZAWODOWI ORAZ PRZEDSTAWICIELE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

W SADZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI POK. 34 (l PIĘTRO)

PONIEDZIAŁEK 22.02.2010R.

Godz. 9.00-15.00

Kurator specjalista Wanda Muchowska
Starszy kurator zawodowy Ewa Mietczarek - Sójka
Godz. 12.00-15.00 Zofia TarczyńskaPracownik socjalny PCPR

 

WTOREK 23.02.2010R

Godz. 9.00-15.00

Kurator specjalista Krystyna Szlęzak
Kurator specjalista Grażyna Józiak
Godz. 12.00-15.00
Elżbieta Stępniak Specjalista ds. socjalnych MOPS
Punkt
Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie

 

ŚRODA 24.02.2010R.

Godz. 9.00-15.00

Kurator specjalista Krystyna Szlęzak
Starszy kurator zawodowy Małgorzata Niedźwiedzka
Godz. 12.00-15.00
Halina Szremska
Przewodnicząca KomisjiPrzeciwalkoholowejMOPSWanda KochelskaStowarzyszenie KlubuAbstynenta Wola"

 

CZWARTEK 25.02.2010R.

Godz. 9.00-15.00

Starszy kurator zawodowy Marzena Skowrońska
Starszy kurator zawodowy Elżbieta Kaniecka
Godz. 12.00-15.00
Urszula Krysztofiak

Specjalista ds. socjalnych MOPS
Punkt Konsultacyjny
ds. Przemocy w Rodzinie

 

PIĄTEK 26.02.2010R

Godz. 9.00-15.00

Kurator zawodowy Monika Piórek - Stępień
Starszy kurator zawodowy Monika Wika
Godz. 12.00-15.00
Piotr Kociubi
ńskiTerapeuta Centrum Profilaktyki
i Terapii
Uzależnień Progres"
 
 
wokanda | mapa strony | polityka prywatności | kontakt z administratorem serwisu